تالار گفتگو
گالری تصاویر
معرفی پروژه ها
فروشندگان
خریداران
سامانه اعضاء پروژه ها
تماس باماسیبا ملی

0202761186007

شماره شبا حساب فوق : ‌IR91 0170 0000 0020 2761 1860 07


سیبا ملی

0100983375005

شماره شبا حساب فوق: IR13 0170 0000 0010 0983 3750 05سپه غير متمرکز كد شعبه 1771

1533/40

شماره شبا حساب فوق: IR49  0151  0000  1771  0000  1533  40


ملت سپرده متمرکز

2766470/51

شماره شبا حساب فوق:IR93  0120  0200  0000  0276  6470  51مسکن سپرده متمرکز کد شعبه
2814

8728/38

شماره شبا حساب فوق:  IR08  0141  0028   1487  2800  0000  38 

آدرس:

سه راه ملك شهر خيابان بهارستان شرقي انتهای خيابان ورزشگاه کوچه 14

03195024501 : تلفن تماس
پست الکترونیکی: info@maskan5.ir

- طراح وبرنامه نویس:صباح فتحی --پشتیبانی : سعید ابراهیمی -